eISSN : 2146-9369
Creative Commons Lisansı
Journal of Clinical and Experimental Investigations is licenced under the terms of Creative Commons Attribution-Non Commercial4.0 International (CC BY-NC 4.0) License.
Abstract - Is blood group associated with mortality in Crimean-Congo Hemorrhagic Fever?
Fazilet Duygu, Turan Kaya

 

Is blood group associated with mortality in Crimean-Congo Hemorrhagic Fever?

Fazilet Duygu, Turan Kaya

Tokat State Hospital, Department of Infectious Diseases and Clinical Microbiology, Tokat, Turkey

ABSTRACT

Objectives: In this trial, our purpose was to determine the distribution of blood groups in Tokat region and Crimean-Congo hemorrhagic fever (CCHF) patient group and to investigate the impact of blood groups on fatal prognosis of the disease.

Material and Method: Demographic and laboratory values and blood groups of patients were recorded. In addition, distribution of blood groups among blood donors who referred to the blood center during same time interval was determined.

Results: Distribution of blood groups among CCHF patients and donors in blood center were found to be similar to Turkish data (P>0.05). On the other hand, a discrepancy was determined in blood group distribution of CCHF patients with a fatal outcome, with a significantly high rate of AB Rh negative blood group in this patient group (P<0.001).

Conclusion: We suggest that blood group may be associated with mortality in CCHF patients and AB Rh negative blood group may be an indicator of poor prognosis. J Microbiol Infect Dis 2011;1(3):118-122

Key words: Crimean-Congo hemorrhagic fever, blood groups, association

Kırım-Kongo Kanamalı Ateşinde kan gruplarının mortalite ile ilişkisi var mı?

ÖZET

Amaç: Bu çalışmada, Tokat Bölgesinde ve Kırım-Kongo kanamalı ateşi (KKKA) hastalarında kan grubu dağılımını belirlemeyi ve kan gruplarının hastalığın fatal seyretmesi ile ilişkisi araştırıldı.

Gereç ve yöntem: Hastaların demografik özellikleri ve kan grubu dağılımları kaydedildi. Kan merkezine aynı dönemde başvuran kan donörlerinin kan grupları da ek olarak kaydedildi.

Bulgular: KKKA hastalarının ve kan merkezinin kan grubu dağılımları Türkiye verileri ile benzerdi (P>0.05). Ancak, fatal seyreden KKKA hastalarında AB Rh negative kan grubunun diğer hastalara göre belirgin yüksek olduğu görüldü (P<0.001).

Sonuç: KKKA hastalarında kan gruplarının mortaliteyle ilişkisinin olabileceğini, AB Rh negatif kan grubunun kötü prognozu gösterebileceğini düşünüyoruz.

Anahtar kelimeler: Kırım-Kongo kanamalı ateşi, kan grupları, ilişki

Volume 01, Number 03 (2011)